ระบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ


รหัสผูใช้ :
@ubu.ac.th
รหัสผ่าน :

   

- รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เป็นตัวเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- ระบบสารสนเทศต่างๆ ของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้พัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้บริการ อาทิ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย,เว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร์, ระบบสารบรรณออนไลน์, ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ,ระบบบริหารงานบุคคล , ระบบสลิปเงินเดือน , ระบบรายงานการประชุม , ระบบ UBU Web Template และระบบอื่น ๆ หรือการติดต่อใช้บริการต่าง ๆ ของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

พัฒนาระบบโดย ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายในโทร.1502