รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน ช่วงวันให้รายงานผล หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ปีงบประมาณ
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมิน 2022-09-07 ถึง 2022-09-12 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2565
การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2022-09-07 ถึง 2022-09-12 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2565
รายงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารสำนัก 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2565
รายงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสำนัก 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2565
รายงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินปีที่ผ่านมา 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2565
รายงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินปีปัจจุบัน 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2565