รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ปีงบประมาณ
การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2564
การดำเนินงานตามแผนแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2564
การดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดการดำเนินงาน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2564
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2564
การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2563