ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมิน
ตัววัด/ครั้งที่
ค่าเป้าหมาย/หน่วย
สถานะผลการดำนินงาน
ไตรมาส/รอบ1
ไตรมาส/รอบ2
ไตรมาส/รอบ3
ไตรมาส/รอบ4
ฝ่าย
ผู้รับผิดชอบ
  ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ใช้ต่อคุณภาพของเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
  90 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  จำนวนครั้งที่ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งาน
  รวมกันไม่เกิน 10 ครั้ง/ปี
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
  1
1
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  ร้อยละของการกู้คืนระบบที่ไม่สามารถทำได้ภายใน 30 นาที
  100 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  จำนวนครั้งของการกระทำผิดความผิดเกี่ยวกับ พรบ. คอมพิวเตอร์
  0(ไม่มี) ครั้ง
  บรรลุค่าเป้าหมาย
 
0
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  จำนวนครั้งที่ระบบเครือข่ายหลักไม่สามารถใช้งานได้เกินกว่า 15 นาที
  2 ครั้ง
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Security)
  5 ข้อ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  สัญญาณอินเตอร์เน็ตมีความครอบคลุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของอาคารทั้งหมดในพื้นที่เขตการศึกษา
  85 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  อัตราปริมาณการใช้เครือข่ายสูงสุด เพิ่มขึ้นเป็น
  1.8 Gbps
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเครือข่าย(แยกตามกลุ่มผู้ใช้ตามแบบสอบถามของสำนักฯที่กำหนด)
  3.75 คะแนน
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  ร้อยละบุคลากรและนักศึกษาใช้บัญชีเมล์มหาวิทยาลัย(@UBU)
  95 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  ร้อยละการเพิ่มขึ้นของการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกลุ่มนักศึกษาและบุคลากร หรือผู้ใช้บริการภายนอกมหาวิทยาลัย
  10 (2,200 คน) ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  ร้อยละการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  80 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  ความเร็วของอินเตอร์เน็ตไม่ต่ำกว่า 90 Mbps (ค่าเฉลี่ยทุกอาคารในโซนการศึกษา อย่างน้อย 1 จุด)ณ เวลาที่ทำการทดสอบ
  90 Mbps
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  จำนวน software ที่มหาวิทยาลัยใช้และจ่ายค่าลิขสิทธ์ถูกต้องตามกฎหมาย
  5 โปรแกรม
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  จำนวนช่องทางการสื่อสาร/เผยแพร่ข้อมูล พรบ.คอมพิวเตอร์/กฏหมายทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
  3 ช่องทาง
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  ร้อยละของจำนวนเรื่องการแจ้งเหตุขัดข้องการให้บริการอินเตอร์เน็ตที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ
  90 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  ระดับความสำเร็จในการป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีโจมตีหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตต่อปี
  5 ข้อ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  เพิ่มเสถียรภาพของระบบเครือข่าย(อินเตอร์เน็ตไม่หลุดหลังจากเข้าใช้งานภายใน 1 ชั่วโมง)
  90 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  ร้อยละของการได้สำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ(4 ฐานหลัก นักศึกษา&บุคลากร&งานวิจัย&การเงิน) ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด
  80 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  จำนวนการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
  0(ไม่มี) ครั้ง(ไม่มี)
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  ร้อยละของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่มีความเชื่อมโยง(แก้ไขเกณฑ์ให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น)
  100 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
  80
80
  80
  80
  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
  ร้อยละของจำนวนรายวิชาที่ทำการเรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS อย่างสมบูรณ์
  75 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
  46.61
  46.10
  49.57
  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
  ร้อยละของจำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้งาน UBU LMS
  50 ร้อยละ
  บรรลุค่าเป้าหมาย
  0
0
  50
  50
  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น(ระดับที่ฝ่ายพัฒนาเอง)
  4 คะแนน
  สูงกว่าค่าเป้าหมาย
  0
5
  5
  5
  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบสารสนเทศ
  4 คะแนน
  บรรลุค่าเป้าหมาย
  0
4
  4
  4
  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
  ร้อยละของระบบสารสนเทศ(Digital Platform)ที่มีการพัฒนาสำเร็จตามแผน
  80 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
  73.53
  75
  57.69
  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
  ระดับความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ/นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Admin)ของมหาวิทยาลัยต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเครือข่ายและพัฒนาสารสนเทศ
  4 คะแนน
  สูงกว่าค่าเป้าหมาย
  0
5
  5
  5
  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Admin)
  30 คน
  สูงกว่าค่าเป้าหมาย
  0
28
  28
  57
  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
  จำนวนครั้งการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Admin)
  3 ครั้ง
  ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
  0
1
  1
  2
  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
  จำนวนกระดาษที่ประหยัดได้จากการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย(ระบบ e-doc/e-meeting)
  300,000 แผ่น
  สูงกว่าค่าเป้าหมาย   ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
  จำนวนการนำระบบประชุมออนไลน์มาใช้จัดการประชุม(e-meeting)
  75 การประชุม
  สูงกว่าค่าเป้าหมาย
  53
60
  72
  76
  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
  จำนวนส่วนของโปรแกรมที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิด/ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดของ human error หรือ software error
  0(ไม่มี) ครั้ง(ไม่มี)
  บรรลุค่าเป้าหมาย
  0
0
  0
  0
  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
  เพิ่มหรือปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลและระบบสารสนเทศที่รองรับการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ(ไม่นับสะสม)
  8 ระบบ
  บรรลุค่าเป้าหมาย
  3
3
  8
  8
  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
  ร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และพื้นที่เพิ่มขึ้น(ใช้ปีก่อนหน้าเป็นฐาน)
  10 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
  ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
  อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และพื้นที่
 
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
  4.14
 
  ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
  อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
  ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบเทียบกับจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบของแต่ละหลักสูตร
  60 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
  83.11
 
  ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
  อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
  ร้อยละของผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ที่กลับมาใช้บริการซ้ำ
  50 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
  0
 
  ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
  อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
  ร้อยละนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลเป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่กำหนด
  60 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
  0
 
  ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
  อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดความรู้
  3.75 คะแนน
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
  4.30
 
  ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
  อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
  จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยและชุมชน
  2 กิจกรรม
  สูงกว่าค่าเป้าหมาย
 
  4
 
  ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
  อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
  ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
  3.75 คะแนน
  สูงกว่าค่าเป้าหมาย
 
  4.74
 
  ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
  อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
  จำนวนการกระทำผิดกฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
  0(ไม่มี) ครั้ง(ไม่มี)
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
  0
  0
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  จำนวนการประพฤติผิดวินัย และจรรยาบรรณของบุคลากร
  0(ไม่มี) ครั้ง(ไม่มี)
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  จำนวนกิจกรรม/โครงการใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากแผนปฏิบัติการประจำปี
  1 โครงการ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  4 กิจกรรม/โครงการ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  จำนวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  2 กิจกรรม
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสร้างสุของค์กร
  3 กิจกรรม
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  จำนวนค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานลดลงจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
  2 ลดลงร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  จำนวนงานวิเคราะห์/วิจัย
  1 งาน
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  จำนวนบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานตาม TORs ในระดับดีเด่น (เฉลี่ย 2 รอบการประเมิน)
  60 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปรับุปรงคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน TQA
  80 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด
  80 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  ร้อยละการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด
  80 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  ร้อยละการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  80 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
  50
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  ร้อยละการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  80 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
  50
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  80 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  ร้อยละของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  70 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
  70 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตนเอง
  90 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับขีดความสามารถเชิงสมรรถนะที่กำหนด
  90 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร
  80 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน
  80 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  จำนวนรายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
  500,000 บาท
  บรรลุค่าเป้าหมาย
 
  62450
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  ร้อยละความคิดเห็นของบุคลากรต่อผู้บริหารในด้านการบริหารจัดการ
  80 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  3.75 ระดับ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  ระดับความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
  3.51 ระดับ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  ระดับความสำเร็จการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
  5 ข้อ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  ระดับความสำเร็จการดำเนินงานด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์และสาธารณูปโภค
  5 ข้อ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล
  5 ข้อ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  จำนวนข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  0(ไม่มี) ครั้ง
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  จำนวนอุบัติเหตุจากการทำงาน
  0 0(ไม่มึ)
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  จำนวนครั้งการเกิดอัคคีภัย
  0 0(ไม่มึ)
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
  0
  0
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายในสำนักต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยงาน
  3.51 คะแนน
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  อัตราการคงอยู่(Retention rate) ของบุคลากร
  19 อัตรา
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  จำนวนข้อร้องเรียนจากบุคลากรของสำนัก
  0(ไม่มี) 0(ไม่มึ)
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  จำนวนข้อความหรือการกล่าวถึงการให้บริการของสำนักในทางที่ดีและไม่ดีผ่านช่องทางสื่อสารของสำนัก เช่น ocn แฟนเพจ facebook /ระบบ VOC
  ทุกประเด็น ประเด็น
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค
  3.51 ระดับ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  จำนวนกิจกรรมโครงการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
  2 กิจกรรม
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
  4 ช่องทาง
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
  1 คน
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์
  10 สื่อ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  ร้อยละในการตระหนักรู้และเข้าใจของบุคลากรต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
  80 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อกิจกรามด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  80 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุง
  5 กระบวน งาน
  บรรลุค่าเป้าหมาย
 
  -
  0
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุง
  5 กระบวน งาน
  บรรลุค่าเป้าหมาย
  0
0
  3
  3
  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
  จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุง
  5 กระบวน งาน
  บรรลุค่าเป้าหมาย
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุง
  5 กระบวน งาน
  บรรลุค่าเป้าหมาย
 
 
 
  ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
  อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
  จำนวนนวัตกรรมของกระบวนการทำงาน
  2 งาน
  สูงกว่าค่าเป้าหมาย
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  จำนวนนวัตกรรมของกระบวนการทำงาน
  2 งาน
  สูงกว่าค่าเป้าหมาย
  0
0
  3
  3
  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
  จำนวนนวัตกรรมของกระบวนการทำงาน
  2 งาน
  สูงกว่าค่าเป้าหมาย
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  จำนวนนวัตกรรมของกระบวนการทำงาน
  2 งาน
  สูงกว่าค่าเป้าหมาย
 
 
 
  ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
  อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
  จำนวนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือ(ผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ)
  1 งาน
  สูงกว่าค่าเป้าหมาย
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  จำนวนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือ(ผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ)
  1 งาน
  สูงกว่าค่าเป้าหมาย
  0
0
  2
  2
  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
  จำนวนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือ(ผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ)
  1 งาน
  สูงกว่าค่าเป้าหมาย
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  จำนวนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือ(ผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ)
  1 งาน
  สูงกว่าค่าเป้าหมาย
 
 
 
  ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
  อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
  จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  8 ระบบ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
  0
0
  3
  5
  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดความรู้
  80 ร้อยละ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
  อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
  ระดับความสำเร็จการดำเนินงานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  3 ข้อ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  ระดับความสำเร็จการดำเนินงานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  3 ข้อ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
  อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
  ระดับความสำเร็จการดำเนินงานด้านการป้องกันอัคคีภัย
  5 ข้อ
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์

ลำดับ 1 ถึง 100 จากทั้งหมด 100 รายการ 1