การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ตัววัด/ครั้งที่
ค่าเป้าหมาย/หน่วย
สถานะผลการดำนินงาน
ไตรมาส/รอบ1
ไตรมาส/รอบ2
ไตรมาส/รอบ3
ไตรมาส/รอบ4
ฝ่าย
ผู้รับผิดชอบ
  โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
  6,494,900 บาท
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร
  445,100 บาท
  ยกเลิกโครงการ/ตัวชี้วัด
 
  0
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร
  445,100 บาท
  ยกเลิกโครงการ/ตัวชี้วัด
  0
0
  0
  0
  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร
  445,100 บาท
  ยกเลิกโครงการ/ตัวชี้วัด
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร
  445,100 บาท
  ยกเลิกโครงการ/ตัวชี้วัด
 
 
 
  ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
  อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
  โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน
  5,606,000 บาท
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
  50,800 บาท
  บรรลุค่าเป้าหมาย
  0
0
  29,270
  0
  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อผลิตบัณฑิต
  104,500 บาท
  ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
  0
0
  13,910
  0
  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงาน
  217,700 บาท
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
  105500
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงาน
  217,700 บาท
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
  32000
 
  ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
  อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
  โครงการบำรุงรักษาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
  2,409,000 บาท
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
  0
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  โครงการป้องกันอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิง
  14,400 บาท
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  โครงการบริหารและจัดการหน่วยงาน
  1,531,700 บาท
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
  0
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
  98,900 บาท
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
  0
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
  17,000 บาท
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  โครงการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้
  15,000 บาท
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
  100,000 บาท
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
  29075
 
  ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
  อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
  โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  54,600 บาท
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
  182,300 บาท
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  โครงการสร้างสุของค์กร
  101,400 บาท
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ด้านการผลิตบัณฑิต
  635,800 บาท
  บรรลุค่าเป้าหมาย
 
  0
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน(เงินรายได้สะสม)
  1,300,000 บาท
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
 
 
  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
  จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
  โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลิตบัณฑิต(เงินรายได้สะสม)
  2,625,000 บาท
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
0
  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
  โครงการปรับปรุง อาคารและสิ่งก่อสร้าง
  930,000 บาท
  บรรลุค่าเป้าหมาย
 
  0
 
  สำนักงานเลขานุการ
  รัชนี นิคมเขตต์
  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ด้านการผลิตบัณฑิต
  635,800 บาท
  บรรลุค่าเป้าหมาย   ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ด้านการผลิตบัณฑิต
  635,800 บาท
  บรรลุค่าเป้าหมาย
 
 
  ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
  อารีรัตน์ สงศ์สุวรรณ
  โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลิตบัณฑิต(เงินรายได้สะสม)
  2,625,000 บาท
  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 
  944550
 
  ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
  อารีรัตน์ สงศ์สุวรรณ

ลำดับ 1 ถึง 27 จากทั้งหมด 27 รายการ 1