ตัววัด/ครั้งที่
ค่าเป้าหมาย/หน่วย
สถานะผลการดำนินงาน
ไตรมาส/รอบ1
ไตรมาส/รอบ2
ไตรมาส/รอบ3
ไตรมาส/รอบ4
ฝ่าย
ผู้รับผิดชอบ